Ako ovaj tekst ne možete da pročitate spadate u retku grupu ljudi

Da li ste...

D4 l1 st3 zn4l1 d4 ljudsk1 m0z4k 1m4 sp0s0bn0st d4 t3kst p0sm4tr4 k40 c3l1nu, t3 d4 pr3p0zn4j3 1 b3z pr0bl3m4 č1t4 1 r3č1 k0j3 n1su 1spr4vn0 n4p1s4n3? 0v4 p0j4v4 n4z1v4 s3 t1p0gl1k3m1j4.

D4 l1 st3 zn4l1 d4 ljudsk1 m0z4k 1m4 sp0s0bn0st d4 t3kst p0sm4tr4 k40 c3l1nu, t3 d4 pr3p0zn4j3 1 b3z pr0bl3m4 č1t4 1 r3č1 k0j3 n1su 1spr4vn0 n4p1s4n3? 0v4 p0j4v4 n4z1v4 s3 t1p0gl1k3m1j4, 4 14k0 j0š uv3k n1j3 zv4n1čn0 z4v3d3n4 u knj1g4m4, sv0j3 up0r1št3 pr0n4l4z1 u g3št4lt ps1h0l0g1j1.

Dug0 v3ć 1nt3rn3t0m kruž3 t3kst0v1 s4 p0tpun0 p0brk4nj1m sl0v1m4, 4l1 v1 1p4k b3z pr0bl3m4 m0ž3t3 d4 1h pr0č1t4t3 1 d4 shv4t1t3 0 č3mu s3 r4d1. 1st0 v4ž1 1 z4 t3kst0v3 u k0j1m4 su sl0v4 z4m3nj3n4 br0j3v1m4.
0v4 p0j4v4 j3 n4zv4n4 t1p0gl1k3m1j0m, 4 14k0 1nt3rn3t0m kruž3 t30r1j3 d4 0n1 ljud1 k0j1 0v0 n3 m0gu d4 č1t4ju 1m4ju n3ku vrstu n3ur0l0šk0g pr0bl3m4, ps1h0l0g n4t4š4 d0s3vsk4 0bj4šnj4v4 d4 j3 0vd3 u p1t4nju č1st ps1h0l0šk1 f3n0m3n.

– 0vd3 s3 r4d1 0 ps1h0l0g1j1 0p4ž4nj4 1 0 t0m3 k4k0 ljudsk1 um shv4t4 stv4rn0st 0k0 s3b3. n41m3, m1 n3 p0sm4tr4m0 d3l0v3, v3ć n4st0j1m0 d4 uv3k v1d1m0 c3l1mu, t4k0 d4 j3 0vd3 u p1t4nju g3št4lt ps1h0l0g1j4 k0j4 n4s 1 u č1 t0m3 d4, n4 pr1m3r, r3č n1j3 s4m0 n1z sl0v4, v3ć j3 v1š3 0d t0g4.

 

Ljudsk1 m0z4k t4k0 uv3k n4st0j1 d4 gl3d4 c3l1nu, 4 n3 d3l0v3 0d k0j1h j3 st4st4vlj3n4, p4 z4t0 d0l4z1 d0 t0g4 d4 m0ž3m0 d4 pr0č1t4m0 r3č1 k0j3 n1su d0br0 n4p1s4n3 – 0bj4šnj4v4 ps1h0l0g.

0vd3 d0l4z1 d0 k0mb1n4c1j3 1skustv4 1 zn4nj4, t4čn1j3 d4 b1 pr0č1t4l1 0v4k4v t3kst b3z pr0bl3m4 m1 s3 0sl4nj4m0 n4 0n0 št0 v3ć zn4m0. j3d1n0 pr4v1l0 j3st3 d4 prv0 1 p0sl3dnj3 sl0v0 u r3č1 m0r4ju d4 budu n4 pr4v1ln0m m3stu – n4š

m0z4k 0p4ž4 t4 sl0v4, pr0c3njuj3 duž1nu r3č1 1 v1d1 0st4l4 sl0v4, 1 4ut0m4tsk1 skl4p4 r3č.

Ikao vleika vićena ljdui mžeo da čtia okvave testokve bez porbelma, psotjoi mnaji porecnat oinh kjomia to nkikao ne plozai za rkuom, čak i ako se dboro knocertišu. Odve se ne rdai ni o kovkam proemćejau, kao što trvde nkei šljiavi sjatvoi, već pnovoo – o pihsolgoiji ljdui.

– Vreotvnao se tu rdai o ljimuda kjoi se iztunzeo knocenštriu na dtealje, pa ih ztao duračgiji rsaproed sovla otema u čatinju i ne mgou da se knocnertišu na clineu jer dolevi nsiu ivprasno preoađni. Njmia ta pornema u rodelsedu solva vrevoanto perdsatvlja perveilku ditasrkicju da bi poritčali šta zpavaro pšie – kžae sgovaonrica „B92“.

Blio kkao blio, čtiava ova pitrča je kerunla 2005. gdonie, kdaa su kenrlui da se šrie mjelvoi satsaljveni „topigliemkisjki“. Ikao se ipsvra msililo da je u ptainju šlaa, urzbo su sručtnjaci svathili da se rdai o vomea znmiailjvoj maifnesatciji ljdukse pihse.

(B92)

 

Share this post: