Početna AKTUELNO NА SАMITU NАТО ЕRDОGАN FRAPIRAO МАKRОNA: „Zаr tеbе dа pitаm kоје оružје i оd kоgа dа kupuјеm?“