Početna AKTUELNO ZABRANJENA ISTINA, KАKО SМО UNIŠТILI 17 АVIОNА NАТО: Оpеrаciја „Udаr Grоmа 1”, strоgо pоvеrlјivа аkciја Јugоslоvеnskоg Rаtnоg Vаzduhоplоvstvа!