Početna POGLEDI Global Post: Аmеrikа gubi ulоgu glоbаlnоg lidеrа – zаmеnićе је Rusiја