IZ MOSKVE STIGLA VAŽNA PORUKA ZA SRBIJU! Od ovoga zavisi budućnost Srbije!

Ðîññèÿ. Àñòðàõàíü. 29 ñåíòÿáðÿ. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ è ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí (ñëåâà íàïðàâî) íà çàñåäàíèè IV Êàñïèéñêîãî ñàììèòà â ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå "Öåéõãàóç" â Êðåìëå. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Ìèõàèë Ìåòöåëü

Sergej Lavrov dolazi u posetu Srbiji 12. i 13. decembra, tokom koje će na sastancima sa državnim vrhom preneti poruku Moskve da će Rusija sve dati Srbiji, ali pod uslovom da odustane od puta ka EU, saznaje pišu domaći mediji.

Naime, kako saznaje „Alo!“, Sergej Lavrov će na sastancima sa Vučićem i Dačićem preneti poruku Vladimira Putina da su Srbiji u Rusiji sva vrata otvorena.

– Sve što Srbija bude tražila od Rusije dobiće, ali pred njom će se naći jedan veoma težak uslov, a to je da Beograd odustane od EU – kaže izvor lista iz Vlade Srbije.

Ambasador Ruske Federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin je, kada je reč o poseti Lavrova Srbiji i njegovim porukama, rekao da je reč o isplaniranoj poseti, a da će teme biti razmatranje globalne situacije, regionalnih pitanja i bilateralni odnosi.

– Rusija će se potruditi da uradi sve što je moguće, ako Srbija to želi, da bezbednost Srbije bude na vrhuncu. Trudimo se da srpske interese uzimamo u obzir – rekao je ruski diplomata gostujući na TV „Pink“.

Upitan da li Rusija otvoreno podržava neku političku opciju i da li je razlog posete Lavrova navodna podrška Tomislavu Nikoliću na predstojećim predsedničkim izborima, Čepurin kaže da je to „srpska logika, a da je ruska logika skroz drugačija“.

– Pojam kao što je ruski faktor uvek je prisutan i u Srbiji, uzimajući u obzir naše odnose.

To je jedna stvar, a što se tiče mešanja, mi to ne radimo i nismo nikad radili. To je principijelni stav Rusije – rekao je Čepurin, dodavši da sa ruske strane nikad nije postojao pritisak ili uticaj na Srbiju.

Predstojeća poseta ministra spoljnih poslova Rusije je od izuzetnog političkog značaja i biće jedan korak dalje u razvoju naših odnosa, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i dodao da između Srbije i Rusije nema otvorenih pitanja.

– Najviše volim sastanak sa zemljama sa kojima nemamo otvorenih pitanja, a to je Rusija. Sa zadovoljstvom pripremamo sledeće korake, a to je poseta premijera Rusije Dmitrija Medvedeva iduće godine Srbiji – kaže Dačić.

– Sigurno ćemo se baviti analizom političke situacije u regionu, Evropi i svetu, ali ćemo, pre svega, razgovarati o našim bilateralnim odnosima – kaže on.

Share this post: