IZNENAĐUJUĆE: Sve više rezervista na vojnim vežbama!

Ove godine pozivima se odazvalo više od 2.000 vojnih obveznika, pojačani intenzitet obuke i u 2018. godini.

[adsenseyu5]

Od naredne godine prioritet vojske biće obuka Glavnih odbrambenih snaga i dela Snaga ojačanja, odnosno ratnih jedinica koje se popunjavaju rezervnim sastavom.

Naime, u skladu sa doktrinarnim dokumentima, Vojska Srbije se, po nameni, deli na Snage za reagovanje, Glavne odbrambene snage i Snage ojačanja.

– U sklopu ove obuke težište je bilo na realizaciji vežbi komandi i jedinica od nivoa čete do bataljona – kaže za „Politiku” pukovnik Boško Zorić, vršilac dužnosti načelnika Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije.

Od 2010. godine Vojska Srbije je profesionalizovana, jedinice po mirnodopskoj formaciji popunjavaju se profesionalnim sastavom, za razliku od prethodnog perioda, kada su jedinice popunjavane vojnicima na služenju vojnog roka.

U periodu od 2010. do 2016. godine težište obuke bilo je na Snagama za reagovanje. Intenzivna obuka ovih snaga završena je prošle godine, izvođenjem komandno-taktičke vežbe „Morava 2016”.

[adsenseyu1]

– Statistički gledano, a imajući u vidu da se težište obuke prenosi na Glavne odbrambene snage, u 2017. godini povećan je broj lica rezervnog sastava na obuci, a samim tim pojačan je i intenzitet obuke i vežbi – ističe pukovnik Zorić.

Tokom prethodnih godina broj rezervista koji su bili na obuci kretao se u rasponu od 1.500 do 2.000 godišnje.

– U skladu sa odobrenim planovima, deo jedinica i komandi koje se popunjavaju licima iz rezervnog sastava pozivan je na obuku u vreme izvođenja vežbe, a prvi put je realizovana integracija obuke jedinica Vojske Srbije i jedinica radne obaveze.

Dakle, tokom obučavanja profesionalnog sastava stvarali su se uslovi za obučavanje Glavnih odbrambenih snaga i Snaga ojačanja, koje podrazumevaju i obuku rezervnog sastava Vojske.

Na obuku su prevashodno pozivana lica čija je specijalnost od posebnog značaja za operativnu sposobnost Vojske, kao i lica na komandnim i komandirskim dužnostima, radi osposobljavanja za komandovanje u ratnim jedinica u kojima su raspoređeni – objašnjava Zorić.

[adsenseyu1]

Obuka i vojne vežbe rezervista su jednodnevne ili višednevne. Jednodnevna obuka najčešće se sprovodi zbog saopštavanja ratnog rasporeda i smotre ratne jedinice, a vojne vežbe, po Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, mogu trajati do 90 dana u toku jedne godine.

– Međutim, Vojska Srbije, u skladu sa odborenim planovima, poziva lica iz rezervnog sastava na obuku u trajanju do 15 dana, radi realizacije kompleksnijih sadržaja obuke i vežbi.

Obuka se izvodi u kasarnama, na vojnim poligonima („Peskovi”, „Pasuljanske livade”…), strelištima i vežbalištima u kasarnama ili u njihovoj blizini.

Ako je reč o usavršavanju oficira, podoficira i lica iz rezervnog sastava specijalnosti od posebnog značaja, obuka se izvodi kroz namenske kurseve u centrima za obuku Komande za obuku.

Na obuku se pozivaju lica svih vojnoevidencionih specijalnosti (VES), prema potrebi ratne jedinice – kaže pukovnik Zorić.

Tokom ove godine u, znatnom delu komandi i jedinica Vojske Srbije lica iz rezervnog sastava pozivana su na višednevnu obuku.

– Podsećam da se obuka i vojne vežbe sa Glavnim odbrambenim snagama ne izvode posebno za lica u rezervnom sastavu, već su integrisane sa profesionalnim sastavom Vojske Srbije.

Odziv lica iz rezervnog sastava na obuku u tekućoj godini je zadovoljavajući, reč je o više od 2.000 ljudi.

Najčešći problemi, koji su evidentni, odnose se na nemogućnost uručenja poziva zbog neprijavljivanja promene adrese stanovanja nadležnom teritorijalnom centru Ministarstva odbrane, u skladu sa članom 76. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Svi moramo biti svesni koliki je značaj pravovremenog ažuriranja mesta prebivališta naših građana, kako za odbranu zemlje, isto tako i za pozivanje i pripreme za odbranu, a pre svega kroz vojnu obuku – ističe pukovnik Zorić.

(Politika)[adsenseyu2]

Share this post: