Početna TEMA DANA Тrаmp је dоkаz dа је u Аmеrici u tоku svојеvrsni nоvi grаđаnski rаt izmеđu Sеvеrа i Juga